SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SPLETNO NAROČANJE NA STORITVE ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVJE

SPLOŠNO

 1. Ta pravila določajo splošne pogoje poslovanja za spletno naročanje na storitve, ki jih nudi Zdravstveni zavod Zdravje, Vilharjev podhod 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik). Splošni pogoji poslovanja za spletno naročanje na storitve, ki jih nudi ponudnik (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z določili relevantne področne zakonodaje.
 2. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika, ki nudi spletno naročanje na storitve (v nadaljevanju: storitve), pravice uporabnika te storitve (v nadaljevanju: tudi naročnik storitve ali naročnik) ter poslovni odnos med ponudnikom in naročnikom storitve. Kot naročnik storitve se razume vsaka fizična oseba, ki se je naročila na storitev prek spleta.
 3. Navedeni Splošni pogoji poslovanja urejajo spletno naročanje na storitve, ki je na voljo na spletni strani www.testiranja.si
 4. Ti Splošni pogoji poslovanja prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji naročnika storitve ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh Splošnih pogojev poslovanja. Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev naročnika storitve ali druge osebe ponudnik opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev naročnika storitve ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji naročnika storitve ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh Splošnih pogojev poslovanja. 
 5. Ponudnik se zavezuje, da bodo naročniku storitve vedno dostopne naslednje informacije:
 • ime in sedež podjetja, kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 • navedba storitev, ki jih nudi prek spletnega naročanja,
 • končne cene storitev, vključno z davki,
 • načini plačila in plačilni pogoji,
 • pogoji in roki za odstop od pogodbe,
 • postopek pritožbe. 
 1. Oddano naročilo predstavlja pogodbo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila. Naročilo je potrjeno tako, da (i) se naročniku storitve v primeru izbire opcije rezervacija termina pošlje takoj po prejemu rezervacije prošnja za potrditev rezervacije v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je naročnik storitve posredoval ob rezervaciji, ki jo mora naročnik storitve potrditi – ko jo potrdi, se naročilo šteje za potrjeno, ali (ii) naročnik v primeru izbire opcije rezervacija termina s predhodnim plačilom rezervirano storitev plača prek spleta. Po potrditvi naročila se za naročnika storitve rezervira prost termin.   
 2. Pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki na strežniku pogodbenega obdelovalca podatkov in je obravnavana strogo zaupno. 
 3. Kljub vloženim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, si Ponudnik pridržuje pravico do napak na spletni strani www.testiranja.si
 4. Ponudnik skrbi za izvedbo naročila in organizira izvedbo storitev, ki jih ponuja na svoji spletni strani. Če se izkaže, da storitve iz kakršnega koli razloga ni mogoče izvesti, bo Ponudnik o tem naročnika storitve obvestil v roku dveh delovnih dni in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

 

 

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA

 1. Naročnik storitve se lahko na storitev naroči prek vmesnika za direktno naročanje, do katerega je mogoče dostopati na spletnem mestu www.testiranja.si naročanje pa je možno tudi prek telefonske številke 01 4368 217 znotraj delovnega časa ambulante ali prek elektronske pošte testiranje@zzzdravje.si. Ob zgoraj navedenih možnostih naročila se ti Splošni pogoji poslovanja uporabljajo smiselno.
 2. Naročnik storitve lahko spletno naročilo opravi na spletni strani www.testiranja.si in sicer lahko izbira med rezervacijo prostega termina za izbrano storitev in rezervacijo prostega termina s predhodnim plačilom. V obeh primerih v obrazec vnese ime, priimek, datum rojstva, elektronski naslov in mobilni telefon. Nato potrdi Politiko zasebnosti in te Splošne pogoje poslovanja in klikne gumb »Naprej«.
 3. V primeru, ko naročnik izbere opcijo rezervacije termina, ponudnik takoj, ko prejme rezervacijo prostega termina, pošlje naročniku prošnjo za potrditev rezervacije v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je naročnik navedel ob rezervaciji. Z dokončno potrditvijo rezervacije se naročilo šteje za potrjeno.
 4. V primeru, ko naročnik izbere opcijo rezervacije termina s predhodnim plačilom, je po izbiri prostega termina in vnosu podatkov v naslednjem koraku naročnik storitve seznanjen s plačilnimi pogoji. Plačilo rezervirane storitve prek spleta lahko naročnik izvede s plačilnima karticama Visa ali MasterCard. Plačilne pogoje in navedene pogoje rezervacije nato potrdi s klikom na gumb »Potrdi rezervacijo«, nakar se mu odpre novo okno, kjer se izpišejo podatki o nakupu, v predvidena polja pa mora vnesti podatke o kartici; ko plača rezervirano storitev, se naročilo šteje za potrjeno. Naročnik ima vse do plačila možnost preklica rezervirane storitve. 
 5. Pred spletnim naročilom storitve je naročnik storitve obveščen o naslednjih podatkih:
 • da je prodajalec Zdravstveni zavod Zdravje, Vilharjev podhod 1, Ljubljana.
 • podatkih o rezerviranih ali rezerviranih in plačanih storitvah (vrsta storitve, termin, podizvajalec);
 • ceni storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; 
 • podrobnejši ureditvi plačila.
 1. Pred potrditvijo naročila ima naročnik storitve še enkrat možnost pregledati celotno naročilo. 
 2. Ponudnik posluje v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.
 3. Oddaja rezervacije oz. naročila se opravi prek varne povezave TLS (https). Varna povezava je šifrirana izmenjava informacij med spletno stranjo ponudnika in naročnikovim spletnim brskalnikom. Ko naročnik spletni trgovini pošlje informacije, se šifrirajo v njegovem računalniku in dešifrirajo na spletnem mestu ponudnika. Informacij med pošiljanjem ni mogoče prebrati ali nedovoljeno spreminjati.
 4. Prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila omogočajo naslednja tehnološka sredstva:
 • pri naročilu se podatki še enkrat preverijo prek varne TLS (https) povezave; v primeru, da podatki niso pravilni oz. manjkajo, se naročniku izpiše napaka oziroma, katera polja so obvezna in naročilo se ne izvede; vse napake se tudi beležijo;
 • naročilo z vsemi podatki se do spletnega mesta pošlje prek varne povezave TLS (https);
 • naročilo se zavrne v primeru, da poslani podatki ne ustrezajo v celoti;
 • na vseh stopnjah nakupa se podatki obdelujejo v skladu s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

PODATKI O NAROČILU

 1. V primeru, da naročnik izbere opcijo rezervacije termina s predhodnim plačilom, mu po opravljenem in plačilu storitve ponudnik na posredovani elektronski naslov posreduje obvestilo o plačani storitvi in račun.
 2. V primeru, da naročnik izbere opcijo rezervacije termina (brez predhodnega plačila), mu po dokončni potrditvi rezervacije ponudnik na posredovani elektronski naslov posreduje obvestilo o potrjenem naročilu.

CENE, PLAČILO IN PREKLIC ALI ODPOVED POTRJENEGA NAROČILA

 1. Storitve se obračunajo po cenah, ki so objavljene na spletni strani www.testiranja.si v trenutku oddaje naročila. Vse cene vsebujejo DDV. 
 2. Kljub vloženim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne cene, si ponudnik pridržuje pravico do napak na spletni strani www.testiranja.si
 3. Naročene storitve je mogoče plačati prek spleta (z izbiro opcije rezervacija termina s predhodnim plačilom), in sicer s plačilnima karticama Visa ali MasterCard ali ob izvedeni storitvi v ambulanti, kjer je plačilo možno s plačilnimi ali kreditnimi (Visa in MasterCard) karticami ali z gotovino.
 4. Ponudnik si pridržuje pravico zaradi utemeljenega razloga preklicati izvedbo rezerviranega termina (npr. zaradi bolezni ali zasedenosti podizvajalca, nezmožnosti zagotoviti drugega podizvajalca,…), o čemer obvesti naročnika storitve in mu omogoči izbiro drugega prostega termina. V kolikor se za drug prosti termin ne dogovorita in je naročnik storitve storitev že plačal, mu ponudnik plačana sredstva vrne; namesto tega pa se stranki lahko dogovorita tudi za drugo storitev ob doplačilu oz. vračilu preplačanega dela sredstev. 
 5. Potrjeno naročilo lahko naročnik storitve po elektronski ali priporočeni pošti odpove tako, da ponudnik prejme odpoved vsaj 72 ur pred izbranim in potrjenim terminom. Naročilo se šteje za pravočasno odpovedano. V kolikor je naročnik storitve storitev že plačal, mu ponudnik plačana sredstva vrne; namesto tega pa se stranki lahko dogovorita tudi za drug termin izvedbe storitve ali drugo storitev ob doplačilu oz. vračilu preplačanega dela sredstev. Šteje se, da le rok 72 ur ponudniku zagotavlja dovolj časa, da poskusi zagotoviti, da bo odpovedano mesto prevzel drug uporabnik. V kolikor je potrjeno naročilo odpovedano manj kot 72 ur pred izbranim in potrjenim terminom ali ni odpovedano in se naročnik storitve termina ne udeleži, se šteje, da potrjeno naročilo ni pravočasno odpovedano, ne glede na razlog za to (ali ta izvira iz sfere naročnika storitve ali iz razloga višje sile). V tem primeru si ponudnik pridržuje pravico zaračunati ali zadržati polno ceno vrednosti storitve. 

ODGOVORNOST

26.Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.testiranja.si so informativne narave in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali s farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obrnite na osebnega zdravnika, ki je edini pooblaščen za pravilno presojo ter zdravljenje vaše bolezni oziroma stanja. 

 1. Ponudnik si pridružuje pravico do napak v predstavitvah storitev  na spletnem mestu www.testiranja.si. Slikovni in tekstovni materiali na portalu www.testiranja.si so zgolj informativne narave. Upravljavec se bo trudil, da bo spletno mesto optimalno delovalo ter da bodo informacije na spletnem mestu pravilne in podatki ažurni, vendar niti upravljavec tega spletnega mesta niti z njim povezane družbe, ali druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta, ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno delovanje ali uporabo spletnega mesta ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe (vključno z, a ne omejeno na napačno tolmačenje, napačno razumevanje ali napačno navedenih podatkov) ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Mnenja, izražena na spletnem mestu, so lastna avtorjem in ni nujno, da predstavljajo mnenje strokovne javnosti.
 2. Ponudnik ne odgovarja za motnje v poteku informacijske storitve, ki so posledica ravnanja naročnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletnega mesta (npr. izpad delovanja medmrežja).
 3. Ponudnik lahko kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in/ali njegovo vsebino. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene, če ni drugače navedeno. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 1. S potrdilom rezervacije oziroma potrdilom rezervacije in predhodnim plačilom ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse zgoraj posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 2. Ponudnik zagotavlja, da zbrane osebne podatke uporabnikov spletnega mesta ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.
 3. Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob rezervaciji termina oziroma predhodnem plačilu (ime, priimek, datum rojstva, telefonsko številko, veljaven e-naslov, podatki o kreditni kartici), se zbirajo tudi naslednji podatki o naročilu: datum in ura naročila, naročena storitev, število naročenih storitev, cena storitev, znesek končne vrednosti naročila in način plačila ter vezano na omogočanje same izvedbe storitve tisti osebni podatki, ki jih uporabnik poda neposredno pred izvedbo storitve (komentar ali informacije o svojem zdravstvenem stanju). Uporabnik potrjuje, da bo neposredno pred izvedbo storitve podal resnične in točne osebne podatke (sploh o svojem zdravstvenem stanju), ki bodo odražali prikaz njegovega dejanskega zdravstvenega stanja.  
 4. Uporabnik dovoljuje upravljavcu, da lahko ta 1 uro, dokler ne poteče spletna seja, ob vsakem dostopu uporabnika na spletno stran upravljavca obdeluje podatke o njegovih obiskih oz. spletnih sejah. Upravljavec v zvezi s spletnimi sejami zbira naslednje vrste osebnih podatkov: ID uporabnikove seje, šifra uporabnika, zadnje ogledane storitve, naziv storitev, cena storitev, znesek končne vrednosti naročila, način plačila, datum in ura nakupa.
 5. Podatki iz uporabnikovih spletnih sej se hranijo za namen statistične obdelave spletne strani, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe spletnega  mesta v primeru prekinitve seje ter za lažje naročanje na spletni strani. Podatki iz sej se lahko posredujejo vzdrževalcu spletnega portala ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme.
 6. Podatki o naročilih se zbirajo z namenom potrditve rezervacije, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – naročila prek spletnega mesta www.testiranja.si.
 7. Nameni obdelave osebnih podatkov, potrebni za izvedbo spletnega nakupa:
 • potrditev ali preklic rezervacije,
 • izvajanje transakcije.
 1. Uporabnik dovoljuje ponudniku, da na njegov elektronski naslov ali telefonsko številko pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o preklicani rezervaciji. 
 2. Za namene zbiranja osebnih podatkov uporabnikov, za katere je potrebno pridobiti privolitev posameznika, se posamezniku po oddani rezervaciji oz. po opravljenem plačilu, v kolikor uporabnik izbere opcijo rezervacije termina s predhodnim plačilom, pošlje na podani elektronski naslov v izpolnitev privolitev.  
 3. Uporabnik z vpisom svojih podatkov tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami splošne Uredbe o obdelovanju osebnih podatkov (GDPR).
 4. Podatki se lahko nahajajo tudi pri skrbniku podatkovnega skladišča, vzdrževalcu spletne strani ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme in podobno, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni (pod)obdelovalci obdelujejo podatke o posamezniku.
 5. Ponudnik mora vaše osebne podatke hraniti do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani. Po tem roku jih mora zbrisati, uničiti, blokirati oz. anonimizirati.
 6. Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če naročnik storitev podatkov, ki so v prijavnem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more opraviti naročila na storitev. 
 7. Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo spletnega mesta www.testiranja.si in ne veljajo za tuje spletne strani, do katerih lahko uporabnik pride s tega spletnega mesta. Tovrstne strani imajo svoja pravila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se mora uporabnik seznaniti pred uporabo teh spletnih strani.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 1. Vsa vsebina spletne strani ponudnika, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo ponudnika. Vse pravice so pridržane.
 2. Ponudnik ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne pravice, ki so povezane s spletnim mestom ponudnika. Če ni izrecno navedeno v teh Splošnih pogojih poslovanja ali Pravnem obvestilu, uporabnikom vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.
 3. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.
 4. V zvezi z uporabo piškotkov velja vsakokrat veljavna javno objavljena Politika zasebnosti ponudnika, dostopna na spletnem mestu www.testiranja.si

KRŠITVE

 1. Uporabnik spletnega mesta www.testirnaja.si se obvezuje, da slednjega ne bo uporabljal za nezakonite in/ali Splošnim pogojem poslovanja,  Pravnemu obvestilu ali Politiki zasebnosti nasprotujoče namene. Spletnega mesta www.testiranja.si se ne sme uporabljati na način, ki bi spletno mesto lahko poškodoval, ga onemogočil, preobremenil ali mu škodil. Prav tako se ne sme ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku spletnega mesta www.testiranja.si Prepovedani so vsi poskusi pridobitve nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedana je pridobitev oz. poskus pridobitve kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta.

OSTALE DOLOČBE

 1. Ponudnik lahko v vsakem trenutku spremeni in/ali dopolni te Splošne pogoje poslovanja. 
 2. O spremembi Splošnih pogojev poslovanja bo ponudnik uporabnika na primeren način obvestil. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.testiranja.si. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjenih Splošnih pogojev poslovanja na spletnem mestu www.testiranja.si.
 3. Šteje se, da uporabnik spletnega mesta www.testiranja.si soglaša s spremembo Splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja storitve, ki so predmet teh Splošnih pogojev poslovanja.
 4. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta www.testiranja.si in iz teh Splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

KONTAKT 

Naslov: Zdravstveni zavod Zdravje, Vilharjev podhod 1, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: testiranje@zzzdravje.si

Telefon: 01 4368 217